Vakıf Tüzüğü

 

I. VAKFIN ADI, MERKEZİ

Madde – 1:

Vakfın Adı: Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı

 

Madde – 2:

Vakfın Merkezi: Mardin

 

Madde – 3:

Vakfın İkametgâhı: Artukbey Sitesi Karşısı. Yenişehir Mah. Mardin

 

II. VAKFIN GAYESİ

Madde – 4:Vakfın Umumi Gayesi;

Geleceğimizin teminatı olan bütün tahsil kademelerindeki gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, müsbet ilim ve fenlerle mücehhez birer şahsiyet olarak yetişmelerine yardımda bulunmaktır.

Bu umumi gayenin gerçekleşmesi maksadıyla;

a. Bütün tahsil kademelerindeki talebelere karşılıksız ve sair şekillerde ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Yurt içi ve yurt dışı eğitim ve araştırma bursları verir.

b. Yurt, pansiyon, aşevi, okuma ve çalışma salonları, dersane, eğitim ve dinlenme kampları, müze ve sergiler açar. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler, her türlü sportif ve izcilik faaliyetleri tertip eder.

c. Yabancı dil kursu, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar açar. Sohbet, seminer, konferans, panel ve benzeri ilmi-akademik toplantılar düzenler. Müsbet ilimler ve milli ve manevi değerlerimizle ilgili konularda münferit veya periyodik yarışmalar düzenler, destekleme armağanları koyar.

d. Kanunların müsaadesiyle her seviyede eğitim ve öğretim müesseseleri kurar, açar ve idare eder.

e. Bütün basın ve yayın organlarından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak istifade eder. Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı, sesli ve görüntülü neşriyatı yapar. Radyo ve televizyonda programlar tertip eder veya ettirir. Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın alır, basar, tevzi eder.

Düzeltme: (2 Nisan 1997) “görüntülü neşriyatı yapar” ibaresi vakıf senedinden çıkarılmıştır.

f. Halkın maddi ve manevi sahada terakkisinin temini için cami, Kur’an kursu, hastane ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerinde bulunur.

g. Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren her nevi resmi ve gayri resmi müessese ve şahıslarla işbirliği yapar. Şartlı ve karşılıksız yardımda bulunur.

 

III. VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde – 5: Dördüncü maddedeki gayelerini tahakkuk ettirebilmek için vakıf aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a. Her türlü menkul ve gayrimenkul alım, satım, ipotek, kiralama, kiraya verme gibi işleri tanzim eder ve yürütür.

b. Mal sahiplerinden menkul veya gayrimenkul bağış kabulü, istimal veya intifa haklarından yahut bunların gelirlerinden şartlı veya karşılıksız istifade eder.

c. Mütevelli heyet kararıyla gelir getirmek gayesiyle iktisadi, ticari, sınai işletmeler kurabilir, satın alır veya ortak olabilir. Açtığı işletmelerde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü alet, cihaz ve maddeleri ithal eder, ürettiği malları ihraç eder.

d. Vakfın gayelerine hizmet etmek üzere her türlü nakil vasıtaları alır, çalıştırır, hariçten getirir. Nakil vasıtası bağışını kabul eder, eskiyenlerin satışını vakıf menfaatine yapar.

e. Vakfın faaliyetlerini yürütebilmek maksadıyla ihtiyaç duyulacak her türlü personeli temin eder, ücretli veya ücretsiz çalıştırabilir.

 

...

 

V. VAKFIN GELİRLERİ

Madde – 7: Vakfın gelirleri şunlardır;

Her türlü menkul ve gayrimenkul alım, satım, ipotek, kiralama, kiraya verme gibi işleri tanzim eder ve yürütür.

a. Vakfa tahsis edilen menkul ve gayrimenkullerin her türlü gelirleri.

b. Vakfa yapılacak ayni ve nakdi teberrular, imtiyaz hakları, kıymetli evrak ve eserler ve bunların her türlü gelirleri.

c. Vakfın üyelerinden gelen bağışlar.

d. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurduğu müesseselerden elde ettiği gelirler.

e. Bakiyen demirbaşların satışından elde edilen gelirler.

f. Vakfın gayesine matuf ve doğrudan doğruya fakirlere ve fakir talebelere verilmek üzere verilen sadaka, zekât ve benzeri yardımlar.

 

VI. VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

Madde – 8: Vakfın gelirlerinden, kanuni ve mecburi olan masraflar çıktıktan sonra, geriye kalan kısmın % 80’i genel ve özel katma bütçeli idareler bütçeleri içerisinde yer alan amme hizmeti niteliğindeki amaçlara sarf olunur. Kalan % 20’nin sarfına veya vakfın mal varlığına eklenmesine mütevelli heyet karar verir.

 

VII. VAKFIN ORGANLARI

Madde – 9: Vakfın organları şunlardır:

a. Mütevelli Heyeti: vakfı kuran ve bu vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı (9) kişiden ibarettir. Daha sonra kanuni şartlar yerine getirilerek kurulan şube veya temsilciliklerin başkanları mütevelli heyete dâhil edilirler. Bunlarda diğer mütevelli heyet üyelerinin yetkilerine haiz olurlar.

b. İcra Heyeti: Mütevelli heyetin kendi arasından veya daha sonra vakfa üye olacak kişiler arasından seçeceği (5) kişiden teşekkül eder.

c. Meşveret Heyeti: Mütevelli heyet ve vakfın diğer üyelerinden teşekkül eder.

 

VIII. VAKFIN İDARESİ

Madde – 10: Vakfın idaresini, mütevelli heyet ve icra heyeti üstlenir.

Madde – 11: Mütevelli Heyetinin Vazife ve Salahiyetleri:

a. Mutat olarak her üç ayda bir defa toplanır. İcra heyetinin veya kendi üyelerinin ekseriyetinin teklifiyle olağanüstü toplanabilir.

b. Toplantı nisabı üye sayısının ekseriyeti olup, kararları da ekseriyetle alır.

c. İki sene vazife yapmak üzere kendi üyeleri arasından veya vakfın diğer üyeleri arasından (5) kişilik icra heyetini seçer.

d. İcra heyetinin rapor ve mütalaalarını müzakere ederek karara bağlar. İcra heyetince alınan karar ve yapılan icraatta isabetli bulamadığını durdurur.

e. Vakfın bütçesini tasdik eder.

f. İcra heyetini mali ve idari yönden denetler.

g. Vakfın gayelerine aykırı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği icra heyeti üyesini vazifeden azleder.

h. Vakfın şubelerinin açılmasına ve bunların idare tarzının tespitine karar verir.

i. Lüzumlu gördüğünde meşveret heyetini toplantıya davet eder.

j. Mütevelli heyet toplantısına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan heyet üyesi ekseriyetin kararıyla müstefi sayılır.

k. Mütevelli heyet üyeleri vakfın tescil ve teşkilini müteakip bir ay içinde vefat veya istifalarında yerlerine geçmelerini istedikleri (3) adayın ismini ve açık adreslerini kapalı bir zarf içinde icra heyeti başkanına verirler.

Mütevelli heyet vefat veya istifayı takiben ilk toplantıda adaylardan birini ekseriyetle üyeliğe seçer.

Vefat eden ve istifa eden mütevelli heyet üyesi aday göstermediği veya adaylardan biri üç tur oylamada seçilemediği takdirde, ekseriyetin reyi ile teklif edilecek bir başkası üye olarak seçilir.

Yeni seçilen mütevelli heyet üyesi de, seçimini takip eden bir ay içinde haleflerini kapalı bir zarf içinde icra heyeti başkanına verirler. Bu durum ile nihaiye devam eder.

 

Madde – 12: İcra Heyetinin Vazife ve Salahiyetleri:

a. Vakfın ana gayesinin gerçekleşmesi ve sürdürülmesi yolunda gerekli prensip ve kararlarını alır ve icraatlarını yapar, talimatname ve yönetmelikler hazırlar.

b. Vakfın bütçesini hazırlar, kadro cetvelleri yaparak bunu mütevelli heyetin tasdikine sunar.

c. Sene sonunda müfredatlı faaliyet ve hesap raporları çıkararak mütevelli heyete takdim eder.

d. Usulüne uygun şekilde karar, muhasebe, demirbaş ve bağış defterlerinin tutulmasını sağlar.

e. Gayrimenkul tasarruflarını, alım-satım, ipotek edilmesi ve verilmesi, istikrar ve kira akitleri yapar.

f. Vakfın amaçlarının duyurulması ve tanıtılması için gerekli yayınların düzenlenmesini yapar.

g. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gerekli müdürlük, kol, komite ve komisyonları kurar ve yeteri kadar vazifeli tayin ve azledip ücretlerini tespit eder.

h. Lüzumu halinde mütevelli heyeti toplantıya çağırır.

 

Madde – 13: İcra Heyet Üyelerinin Vazifeleri:

Mütevelli heyetçe seçilecek (5) kişilik icra heyeti yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, bir sekreter ve bir de muhasip seçer. İcra heyeti sayısı herhangi bir sebeple üçten aşağıya düşerse, mütevelli heyet olağanüstü toplanarak boşalan üyelerin yerlerine yenilerini seçer. İki sene görev yapan icra heyeti üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

İcra heyeti ayda en az bir kere toplanır. Toplantı ve karar nisabı üçtür. Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine geçirilerek üyelerce imzalanır.

a. Başkan: Vakfı temsil eder. İcra heyetine başkanlık eder. İcra heyeti ve mütevelli heyetin kararlarını icra eder.

b. Sekreter: Vakfın bütün yazışmalarını yürütür. İcra heyeti ve mütevelli heyetin toplantı gündemini hazırlar. Kararların deftere geçirilmesini vesair işlemlerin ikmalini yapar. Vakfın düzenli çalışmasını temin eder. Başkan olmadığı zaman, başkanın görevini üstlenir.

c. Muhasip: Vakfın hesaplarının ve kanuni defterlerinin vaktinde ve usulüne uygun tutulmasını ve kontrolünü sağlar. Gelir toplanması, harcamaların yapılması ve kıymetli evrakların muhafazasından mesuldür.

 

Madde – 14: Meşveret Heyetinin Vazife ve Salahiyetleri:

Meşveret heyeti vakfın istişare organıdır. Normalde yılda bir kere, mütevelli heyetin davet ve teklifleriyle olağanüstü toplanır. Yapacağı ilk toplantı da kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Bu başkan aynı zamanda vakfın FAHRİ BAŞKANI’dır. Bu heyet vakfın umumi durumunu, faaliyetlerini lüzumlu görülen konuları görüşür. Yapılması lazım gelen konularda mütevelli heyetine tavsiyelerde bulunur. Alacağı kararlar mütevelli heyeti bağlayıcı kararlarda değildir.

 

IX. VAKFIN TEMSİLİ

Madde – 15: Vakıf aşağıda belirtilen şekillerde temsil edilir:

a. İdari işler ve yazışmalarda; sekreterin veya tespit edilecek bir icra heyeti üyesinin imzası ile

b. Vakıf adına para çekme ve imza yetkisi; icra heyeti başkanı ve muhasip olmak üzere çift imza ile

c. İcra heyetinin kararı ve başkan ve sekreterin müşterek imzaları ile belirli işlerin vakıf adına takibi için üçüncü şahıslara vekâlet vermek suretiyle, vakıf temsil edilir.

 

X. İFA EDİLECEK HİZMETLER KARŞILIĞI

Madde – 16: Mütevelli heyet ve icra heyeti üyeliği; normalde fahri olarak ifa edilir. Ancak belirli durumlarda, vazife icabı yapılacak zaruri ikamet ve yol masrafları; vakıf tarafından karşılanır. Ödenecek miktar her sene değişir ve her yılbaşı günün şartlarına göre icra heyeti tarafından yeniden belirlenir.

 

XI. VAKFIN GAYRI MENKULLERİ

Madde – 17: Vakfın gayrimenkulleri ve bunların tasarrufları aşağıda belirtilen şekillerdedir:

a. Doğrudan doğruya vakfın gayesinin tahakkukuna tahsil edilenler: Bunların tahsis edildikleri cihet gayelerin dışında kullanılmazlar.

b. Vakfın idaresi, işlemesi ve gayesine ulaşması için gerekli iradı getirmede tahsis edilenler: bunlar icabında daha faydalı hale getirmek üzere tebdil, tasvir ve takas edilebilirler. Daha münasip ve daha iyi gelir getiren bir veya birkaç gayrimenkulü alabilmek için satılabilirler, yıktırılıp yeniden inşa ettirilebilirler. Bu gibi hallerde mez’i kanunların hükümlerine göre hareket edilir. Bu hususta mütevelli heyet 2/3 çoğunlukla karar alır.

 

XII. VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde – 18: Vakıf senedinde her türlü değişiklik ve tadilat talebi mütevelli heyetin 2/3 çoğunlukla alacağı kararla mümkün olur.

 

XIII. VAKFA ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde – 19: Vakfa üye olabilmek için, vakıf üyelerinden (2) kişinin yazılı tavsiyesi ve mütevelli heyetin çoğunlukla alacağı karar gereklidir. Vakfın gayesine aykırı faaliyette bulunan üye, mütevelli heyetin ekseriyetinin alacağı karar ile üyelikten çıkarılır.

 

XIV. VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Madde – 20: Vakfın herhangi bir sebeple infisahı halinde nereye intikal edeceğine mütevelli heyet ekseriyetle karar verir. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı ve teşkili imkânsızlaştığı takdirde; sahip olduğu bütün mal varlığı, işletme tesisleri ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına kalır.

 

XV. VAKFIN KURUCULARI (MÜTEVELLİ HEYETİ)

Madde – 21: Vakfın kurucuları (mütevelli heyeti) aşağıda isimleri yazılı olan (9) kişidir:

1.Abdullah CÜCÜ

2.Seyfettin ÖNCEL

3.Cüneyt BAYBARA

4.Talat ÖZANAY

5.Ali İLDOĞAN

6.Tevfik SAİDOĞLU

7.Yusuf ÇELİK

8.Hatip HÜSEYİNOĞLU

9.Veysi CAZIM

 

XVI. İCRA HEYETİ

Madde – 22: Vakfın icra heyeti aşağıda isimleri yazılı (5) kişidir:

1. Abdullah CÜCÜ (Başkan)

2. Seyfettin ÖNCEL (Sekreter)

3. Yusuf ÇELİK (Muhasip)

4. Cüneyt BAYBARA (Üye)

5. Talat ÖZANAY (Üye)

 

XVII. GEÇİCİ MADDE

Vakıf hükmi şahsiyet kazanıncaya vakıfla ilgili muameleleri yürütmeye Seyfettin ÖNCEL ve Yusuf ÇELİK müştereken imzalamaya yetkili kılınmıştır.

 

Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı senedi; 22 asıl, 1 geçici maddeden ibarettir. DİYEREK SÖZLERİNİ BİTİRDİLER.

Verilen bu takriri ben yeminli Noter, 7 nüsha olarak tanzim ettim, muhteviyatını okumaları için verdim. Okudular, yazılanların hakiki arzularına tamamen uygun olduğunu bildirmeleri üzerine bu düzenleme şeklinde Vakıf senedini hep birlikte imza ettik. Bende mühürledim. 14.10.1996

Mardin Noteri

Mehmet Asaf ARAS