"Bediüzzaman Hazretlerinin Mutlak Vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabeyden, "Milli Dayanışma Kampanyasına Destek" ve "Nur Cemaatine, Koronavirüs Tavsiyesi"

Koronavirüsten önlemleri çerçevesinde Risale-i Nur cemaatleri de tedbir alıyor. Bir çok Risale-i Nur cemaati umumi derslerin geçici bir süre tehir edilmesi yönünde karar aldı. Ancak herkesin kendi evinde Kur'an derslerini okunmasına devam edilmesi üzerinde duruldu.

Tedbirlere riayet ederek bir süre ara verilmesi

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabey yaptığı açıklamada tedbiren "kalabalıklar halinde toplanılmamasını" tavsiye etti.

Hüsnü ağabey, "Bütün küre-i arzda ve şimdi memleketimizde emareleri müşahede edilen ve süratle yayılma istidadı gösteren ve sağlık teşkilatları tarafından “salgın” olarak kabul edilen hastalığa karşı devletimiz tarafından alınan tedbir kararları muvacehesinde mutad olarak devam ettiğimiz umumi içtimalarımıza ve derslerimize tedbirlere riayet ederek bir süre ara verilmesi, kalabalıklar halinde toplanılmamasını cemaatimize tavsiye ediyoruz" dedi.

Herkes kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin

Bediüzzaman Hazretlerinin “Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum" ifadelerini hatırlatan Hüsnü ağabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilhassa Tahmidiye duasına devam edilmesini de tavsiye ediyoruz

"Zemin yüzünün zineti ve hem bela ve musibetlere karşı sadaka hükmünde olan Risale-i Nur’un okunması ve neşrine daha ziyade gayret gösterilerek hane halkımızla birlikte Kur’an Nurlarıyla meşgul olmak, okumak ve dinlemek suretiyle dua ve iltica zamanı olan bu üç ayları ve musibet zamanını ahiret ve sevap için değerlendirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasib etsin ve bu musibeti de alem-i İslam hakkında hayırlara kalbetsin. Ve memleketimizi ve alem-i İslamı her türlü bela, musibet ve salgın hastalıklardan muhafaza eylesin.

"Medreselerimizde kardeşlerimizin ciddiyetle tazarru ve niyaz, istiğfar ve kıraat ile meşgul olmalarını tebrik ediyoruz. Sair cemaatimizin de kendi hanelerini birer küçük medrese-i nuriye ittihaz etmeleri ve efrad-ı aileleriyle nurlarla meşgul olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu cümleden olarak haftalık umumi derslerimizle birlikte her ay tertip ettiğimiz uhuvvet dersini ve üç aylık vakıf görüşmelerini ve senede bir vakıflara tayınat dağıtmak için yapılan içtimayı tehir ediyoruz. Ve bilhassa Tahmidiye duasına devam edilmesini de tavsiye ediyoruz."

Facebookta Paylaş Tweetle